1.300.000 / Kg

Cá Mặt Quỷ hấp Hong Kong

1.300.000 / Kg