20180811 120219

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HẢI SẢN TƯƠI SỐNG TẠI NHÀ HÀNG CÂY BÀNG PHAN THIẾT